Inhoud van dit nummer:

 • Nieuwe website HNM
 • Nieuwe algemene huurvoorwaarden
 • Nieuwe woningwet van kracht
 • Huurverlaging voor ruim 1800 huurders van Mitros
 • Onze adviezen aan Mitros
 • Themabijeenkomst Duurzaamheid

 

Inleiding

HuurdersNetwerkMitros is de organisatie die opkomt voor de belangen van de huurders bij de woningcorporatie Mitros in Utrecht en Nieuwegein.

Eindelijk is hij er dan; onze nieuwsbrief. Hij zal vier keer in het jaar verschijnen. Hopelijk zal hij aanleiding voor u zijn om te reageren. Om ons te laten weten wat er bij u in de buurt speelt zodat wij van HNM weten wat er aan de hand is en wij contact met u kunnen opnemen.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en oh ja… kijk ook eens naar onze website die sinds 1 april in de lucht is.

Nieuwe website HNM

Op 1 april was hij er dan; onze vernieuwde HNM website.

De website is actueel omdat hij geregeld ververst wordt met nieuwtjes en belangrijke zaken die in woningland spelen en Mitros huurders aangaan.

Ons advies is om gauw een kijkje te nemen op de website.

Website HNM

Nieuwe algemene huurvoorwaarden

Op 17 maart 2015 zijn de algemene huurvoorwaarden die betrekking hebben op de zelfstandige woonruimte vastgesteld door Mitros, na het uitbrengen van advies door Huurdersnetwerk Mitros (HNM).

De algemene huurvoorwaarden maken deel uit van uw huurcontract met Mitros. Mitros maakt een onderscheid in algemene huurvoorwaarden voor:

 • Zelfstandige huurruimte
 • Onzelfstandige huurruimte
 • En garages, parkeerplaatsen en bergingen

De grootste groep is die van zelfstandige huurruimte. Wanneer iemand een huurcontract met Mitros afsluit zitten daarbij de algemene huurvoorwaarden die maar liefst 13 A4 pagina’s beslaan.

 

Nieuwe woningwet van kracht

Op 1 juli van dit jaar is de nieuwe woningwet in werking getreden. Het wel belangrijkste aspect uit de nieuwe woningwet is wel dat de woningcorporaties zich moeten gaan concentreren op hun kerntaak, namelijk zorgen dat de mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Een ander belangrijk aspect is dat de huurders verregaande zeggenschap krijgen. Ze kunnen nu gaan meepraten over de prestatieafspraken die de gemeentes en de woningcorporaties maken. Ook worden de woningcorporaties nu verplicht om aan huurtoeslagontvanger de best betaalbare huurwoningen toe te wijzen.

 

Huurverlaging voor ruim 1800 huurders van Mitros

Per 1 oktober 2015 verandert de puntentelling voor sociale huurwoningen. De punten geven de waardering van een woning aan. De waardering bepaalt de maximale hoogte van de huur. Voor 1838 woningen in Utrecht en Nieuwegein betekent dit dat Mitros de huurprijs gaat verlagen.
De huurverlaging varieert van € 0,11 tot € 200,-. Huurders van Mitros die hier recht op hebben, hoeven niets te doen. Zij hebben al een brief ontvangen met de nieuwe huurprijs.

Onze adviezen aan Mitros

Overdracht WKO installaties

Mitros heeft aangegeven zich te willen gaan richten op de kernactiviteiten; het bouwen en verhuren van goed en betaalbare huisvesting, en dus af te zien van activiteiten op het gebied van warmte/koudelevering.

Wij hebben daar positief over geadviseerd. Dit vanwege de focus op de hoofddoelstelling, zoals hierboven toegelicht. Maar ook vanwege de voorwaarden: de vastgestelde tarieven blijven dit jaar gehandhaafd (dus geen negatieve gevolgen voor de betreffende huurders op korte termijn), de kwaliteit van de geselecteerde partijen voor de overname wordt scherp in de gaten gehouden, en er wordt rekening gehouden met de ervaring van de kandidaten voor de overdracht.

 

Warmtewet
HNM heeft Mitros ook geadviseerd over de invulling van de Warmtewet. Het gaat daarbij met name over de afrekening van stookkosten bij stads-en blokverwarming. Binnen deze afrekening moet Mitros een aantal keuzes maken die gevolgen hebben voor de uiteindelijke afrekening. Mitros kiest er voor om de afrekenmethode zoveel mogelijk gelijk te houden met voorgaande jaren. Dit om de financiële gevolgen voor huurders zo klein als mogelijk te houden. HNM juicht dit toe. De Warmtewet, bedoeld om meer rechtvaardigheid te brengen voor huurders en voor hun stookkosten, heeft eerder voor meer verwarring gezorgd dan dat de huurder er een meer redelijke afrekening van zijn of haar stookkosten door heeft gekregen.
Kortom: wij hebben geadviseerd om alle onduidelijkheden én mogelijke aanpassingen van de wet op korte termijn, de afrekening van de stookkosten niet te wijzigen en dezelfde afrekenmethode te gebruiken als in de voorbije jaren.

 

Voorgenomen beleid m.b.t. de kwaliteit van de woonomgeving

Mitros poogt in haar beleidsstuk te komen tot heldere en uniforme criteria voor de kwaliteit van de woonomgeving, zodat de Mitros medewerkers dezelfde uitgangspunten gaan hanteren bij de beoordeling van deze kwaliteit.

Volgens ons is Mitros daarin geslaagd. De beleidsnotitie maakt naar onze mening volstrekt helder wat een ‘goede’ portiek is, hoe een ‘goede’ entree er uitziet, hoe een gebruiksvriendelijk slot leidt tot minder beschadigingen, hoe een ‘goede’ lift er uitziet, en wat de diverse functies zijn die in en om de portiek aanwezig moeten zijn. Ook wijst Mitros – terecht- op de mogelijkheid om een beroep te doen op het leefbaarheidsbudget.

Kortom: de notitie is helder en overzichtelijk, en wij hebben derhalve positief geadviseerd over dit voorgenomen beleid. Wij hebben wel één kritische kanttekening geplaatst. Uiteraard moeten er keuzes worden gemaakt bij de aanpak van de kwaliteit van de leefomgeving. Want wij gaan er van uit dat (bij voorbeeld) diverse portieken moeten worden aangepakt om te voldoen aan de gestelde criteria. Ongetwijfeld zijn er niet voldoende financiële middelen om alle entrees op korte termijn aan te pakken, nog los van de praktische problemen die dat met zich meebrengt. Wij hebben daarom aangegeven wel nieuwsgierig te zijn naar aan de hand van welke prioriteiten Mitros gaat besluiten om eerst de ene portiek aan te pakken, en vervolgens de andere.

 

Themabijeenkomsten

HNM organiseert meerdere keren per jaar een thema bijeenkomst over een onderwerp dat actueel is. Zo heeft er in de afgelopen periode een themabijeenkomst over duurzaamheid plaatsgevonden. Voor de nabije toekomst staan de volgende themabijeenkomsten gepland:

 •   Huurdersparticipatie
 •   Huursombenadering

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten, houd de website in de gaten.

Colofon:

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u interesse heeft getoond in de werkzaamheden van het HuurdersNetwerkMitros. Met deze nieuwsbrief stelt het HuurdersNetwerkMitros de huurders van Mitros op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in huurdersland in het algemeen en bij de woningcoöperatie Mitros in het bijzonder.

HNM Pand

 

Internet:
Kijk ook eens op de website van HNM:

www.huurdersnetwerkmitros.nl