Op 30 december 2021 ontvingen we van Mitros een verzoek om instemming met de fusie tussen Mitros en Viveste. HNM werd verzocht voor 31 maart 2022 te reageren op dit verzoek. Gelet op de inspraak van de achterban van het Huurders Netwerk Mitros en omdat onvoorwaardelijke instemming in deze procedure vereist is heeft Huurders Netwerk Mitros ertoe besloten geen formele reactie te verlenen op de instemmingsaanvraag voordat er harde afspraken zijn gemaakt over de onderstaande vijf punten, welke samen met de huurders op de jaarvergadering van HNM zijn opgesteld. Eerst een beschrijving van het proces, gevolgd door vijf voorwaarden vooraf die we van Mitros vragen.

Betrokkenheid achterban
We hebben de huurders geïnformeerd over de fusie en onze ideeën bij hen getoetst tijdens onze jaarvergadering op dinsdag 22 februari 2022. Daarna hebben we onze concept zienswijze digitaal gedeeld met onze bewonerscommissies. Voor de huurders is het belangrijk dat de beoogde meerwaarde van de fusie voor de huurder gerealiseerd wordt. Dit kan niet zonder concrete afspraken en een helder plan van aanpak voor de verbetering van de kwaliteit van 1) de dienstverlening in brede zin (bereikbaarheid, sociaal beheer, klachtenafhandeling), 2) het vastgoed, 3) het onderhoud en 4) het wijk- en buurtbeheer. Gesteund door de input op de jaarvergadering en van de bewonerscommissies is HNM tot de volgende voorwaarden in het fusietraject gekomen.

Voor HNM belangrijke voorwaarden in het fusietraject
Het Huurders Netwerk Mitros maakt zich vooralsnog zorgen over de meerwaarde van de fusie voor de huurder. Daarom wilt het bestuur vijf belangrijke afspraken maken met Mitros c.q. de fusieorganisatie. HNM zal zeer alert zijn op en willen nauw betrokken worden bij de wijze waarop de fusieorganisatie de volgende vijf punten gaat realiseren:

  1. De fusieorganisatie stelt een plan van aanpak op waarin duidelijk wordt hoe de cultuurverandering en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening wordt gerealiseerd.

In de fusie-effect rapportage (pg. 6) staat vermeld: “Wij willen ervoor zorgen dat onze huurder super tevreden en trots zijn om bij Mitros een huis te huren”. Het bestuur van HNM vindt dat het accent juist andersom ligt: “Wij willen ervoor zorgen dat de fusieorganisatie er trots op is kwalitatief goede en aantrekkelijke woningen te kunnen verhuren aan haar huurders”. De huurders willen persoonlijk contact met de corporatie in de buurt en dat de corporatie telefonisch goed bereikbaar is. Momenteel heeft Mitros geen inlooppunten en veel huurders kennen de wijk en buurtbeheerder niet of onvoldoende. De huurders maken zich zorgen over de kwaliteit van dienstverlening van Mitros. Dit is de afgelopen jaren niet beter geworden. Cultuurverandering bij Mitros in relatie tot de dienstverlening is wat HNM betreft dan ook hét vraagstuk. Hoe gaat dit in de praktijk? Wat levert het concreet op?

Actiepunt voor de fusiecorporatie:

  • HNM verwacht een helder en concreet plan van aanpak over de fusievoornemens inzake cultuur en dienstverlening om deze periodiek met de corporatie te kunnen evalueren en uiteindelijk te kunnen beoordelen op basis van uitgangspunten en resultaten.
  1. De fusieorganisatie opent extra vestigingskantoren in Utrecht (Overvecht en Leidsche Rijn).

In de fusie-effectrapportage wordt gesproken over de kwaliteit van dienstverlening en lokale verankering van Viveste. Er staat vermeld (pg. 17): “De lokale vestiging is ‘dichtbij’, herkenbaar voor huurders als hún plek. Elke huurder kan in zijn eigen gemeente bij ons terecht, bij medewerkers die met oog voor detail en met hart voor de huurder de uitvoering en dienstverlening vormgeven”. Wij zien dit als een belangrijk middel voor de corporatie om ook in Utrecht dichterbij haar huurders te komen. Wij vinden het van wezenlijk belang dat er net als in Wijk Bij Duurstede, Houten en Nieuwegein ook lokale vestigingen worden geopend in de Utrechtse wijken zoals Overvecht en Leidsche Rijn.

Actiepunt voor de fusiecorporatie:    

  • HNM wilt vanaf nu nauw betrokken worden bij de werkgroep die deze lokale vestigingen gaat voorbereiden en implementeren.
  1. De fusieorganisatie neemt minimaal naar rato van haar grootte ten opzichte van andere corporaties in Utrecht en Nieuwegein haar aandeel in het realiseren van (sociale) nieuwbouw.

Mitros en Viveste hebben elkaar gevonden op een gedeelde visie op hoe we structureel antwoord op de forse woonopgave kunnen bieden. Zoals gezegd ziet HNM het ook als een cruciale opgave om het woningtekort terug te dringen. Echter wilt het bestuur stevig benadrukken dat een meer regionale oriëntatie van de corporatie niet ten koste mag gaan van het uitbreiden van het woningaanbod binnen Utrecht en Nieuwegein. Er is een grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen in deze beide gemeenten.

Actiepunt voor de fusiecorporatie:

  • HNM wilt dat de corporatie maatregelen neemt om meer betaalbare sociale huurwoningen in Utrecht en Nieuwegein te realiseren en woonzekerheid voor iedereen te bieden. Het kan toch niet zo zijn dat Utrecht een stad wordt voor alleen hoge inkomens en studenten.

Het bestuur gaat dit nadrukkelijk monitoren in de prestatieafspraken Utrecht en Nieuwegein.

  1. De fusieorganisatie maakt duidelijk hoe zij de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad gaat verbeteren en waarborgen.

Bij de fusie met Viveste belooft Mitros (o.a.) beter te blijven inzetten op verduurzaming. De kwaliteit van de woningen is momenteel in diverse buurten niet goed geregeld. De huurders zijn sceptisch over het optimisme ten aanzien van de nieuwbouw ambitie. Daarbij is het voor hen niet helder welke meerwaarde de schaalvergroting concreet heeft voor de bestaande voorraad. Veiligheid en gezondheid van de huurders staat voorop. HNM heeft aandacht gevraagd voor het oplossen en in de toekomst voorkomen van achterstallig onderhoud. Vooral nu het afschaffen van de verhuurdersheffing meer ruimte biedt voor het verbeteren van de kwaliteit en het verduurzamen van de woningen.

Actiepunt voor de fusiecorporatie:

  • Het bestuur van HNM wilt betrokken zijn bij wat de fusieorganisatie verstaat onder basiskwaliteit (concrete criteria) van de onderhoudsstaat en het voorzieningenniveau van bestaande woningen. Dit betekent minimaal dat huurders zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis en de buurt (goed hang- en sluitwerk, buitenverlichting en rookmelders), een comfortabel huis (centrale verwarming en kamers, doucheruimte en toilet goed bruikbaar), een gezond binnenklimaat (voldoende ventilatie), voorzieningen zoals keuken en doucheruimte die functioneren en passen bij deze tijd, en een woning die niet bovenmatig veel energie verbruikt. Dit betekent dat er in elk geval isolatieglas is op de begane grond en dat de woning minimaal energielabel B heeft, maar we streven naar A.

Het bestuur van HNM wilt weten welk aandeel van de bestaande voorraad Mitros c.q. de fusieorganisatie naar de basiskwaliteit wil brengen en welk aandeel op de planning staat voor sloop en nieuwbouw.

  1. De fusieorganisatie geeft meer openheid en transparantie ter verbetering van de samenwerking met HNM.

In de fusie-effectrapportage (pg. 9) staat vermeld: “Duurzame samenwerking, gericht op de lange termijn, met belanghouders, ketenpartners, huurders en buurtbewoners wordt steeds belangijker om resultaten te behalen”. Mitros beschrijft dat het Huurders Netwerk Mitros een klankbord is voor Mitros en dat HNM een belangrijke rol speelt in het ophalen van signalen van onze achterban. Een succesvolle duurzame samenwerking lukt niet door één partij. Door kennis, ervaring en middelen te bundelen hebben we samen meer innovatiekracht. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. We worden als Huurders Netwerk Mitros regelmatig onvoldoende geïnformeerd over de plannen en activiteiten van de corporatie.

Actiepunt voor de fusiecorporatie:

  • We willen tijdig geïnformeerd worden, niet alleen achteraf maar ook vooraf betrokken worden bij plannen van de corporatie. Voor het Huurders Netwerk Mitros en de huurders is dit bijvoorbeeld van cruciaal belang bij nieuwbouw-, renovatie- en verduurzamingsplannen. Daarbij is goed en persoonlijk contact met de wijkbeheerders heel belangrijk voor de huurders. Wij willen dan ook tijdig geïnformeerd worden over personeelswisselingen of verschuivingen van werkzaamheden.

HNM wil betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling van de fusieorganisatie. Volgens de overleg- en woningwet, maar vooral op een prettige informele manier. Daarbij blijft HNM investeren in het betrekken van huurders bij de keuzes waar fusiecorporatie de komende jaren voor staat.

Ter afsluiting
HNM ziet – als het bestuur met de fusiecorporatie tot constructieve afspraken kunnen komen aangaande de actiepunten van HNM – op de middellange termijn meerwaarde van fusie voor de huurder. Zodra er meer bekend is, zullen wij de huurders hier verder over informeren.